Statens vegvesen har ansvaret for planprosessen etter plan- og bygningsloven § 3-7 og planforslaget med plandokumenter legges nå ut jf. Plan- og bygningslovens § 12-10.

Planforslaget

Planforslaget legges ut på følgende steder i tidsrommet 11.06.18 – 06.08.18:

Etter offentlig ettersyn vil Statens vegvesen, i samarbeid med Stange kommune, vurdere innkomne merknader, herunder eventuelle innsigelser fra overordnede fagmyndigheter, og foreslå eventuelle planendringer som følge av disse. Planforslaget med merknadsbehandling blir deretter oversendt Stange kommune til politisk behandling og endelig vedtak.

Merknader

Eventuelle merknader og innspill sendes skriftlig innen 6. august 2018 til:

Kontakt