Det er stor tømmertrafikk på fylkesveg 216 og vegen er godkjent for kjøretøy opp til 60 tonn aksellast, mens Næroset bru bare er godkjent for 56 tonn aksellast. Ved å skifte ut brua får vi fjernet brua som flaskehals for tømmertrafikken. I tillegg skal vi tilrettelegge for krysning av brua for myke trafikanter dvs. gående og syklende. Tiltaket inngår i handlingsprogrammet for fylkesveger 2018-2021(23).

Planområdet:

Planavgrensning - Fv. 216 Næroset bru