Reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg ved Skotterud stadion, fylkesveg 21 Vestmarkavegen, strekning fra Framhaldsskolen til Tuhusporta.

Den nye gang- og sykkelvegen skal gi økt fremkommelighet og trafikksikkerhet for myke trafikanter, spesielt skolebarn. Tiltaket inngår i handlingsprogrammet for fylkesveger 2018-2021(23). Det skal også lages et krysningspunkt over fv. 21 ved Bergervegen. Gang- og sykkelvegen legges på sørsiden av Vestmarkavegen, som en naturlig forlengelse av dagens gang- og sykkelveg ved Framhaldsskolen. For å få plass til gang- og sykkelvegen er planen å forskyve fylkesvegen nordover.

Reguleringsplanen ble vedtatt av Eidskog kommune i mai 2019. Byggestart i løpet av våren.