Kort om planen

Reguleringsplanen viser ny gang- og sykkelvegen langs fv. 21 Vestmarkavegen mellom Framhaldsskolen og Tuhusporta. Gang- og sykkelvegen skal gi økt fremkommelighet og trafikksikkerhet for myke trafikanter. Vi gjør plass til gang- og sykkelvegen ved å flytte fylkesvegen nordover.

Tiltaket inngår i handlingsprogrammet for fylkesveger 2018-2021(23). Hedmark fylkeskommune ønsker at tiltaket skal bygges i 2020.

Planforslaget er tilgjengelig

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned" og
  • på kommunens hjemmeside www.eidskog.no under høringer

Komplett planmateriale (plankart, bestemmelser, planbeskrivelse inkl. ROS-analyse og teknisk plan) sendes til berørte parter og myndigheter.

Merknader

Vi ber om merknader til planen innen høringsfristen 18. mars 2019. Send merknadene skriftlig til:

Oversendelsen merkes med "Detaljreguleringsplan fv. 21 Vestmarkavegen, Eidskog sak 18/26599"

Åpen kontordag

Mandag 11. mars klokken 17:00–19:00 på Tyrielden Eidskog bibliotek vil vi være tilgjengelig for alle som har spørsmål.

Kontakt

Har du spørsmål til planforslaget kan du kontakte Eirik Trøften Aas på telefon 61 27 12 64 eller e-post: eirik.aas@vegvesen.no.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.