Reguleringsplan for fv. 220 starter i Bagn og strekker seg ca. 2,6 km oppover mot Reinli, hovedsakelig i dagens trasé.
Hensikten med planen er å legge til rette for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper og bedre framkommelighet, spesielt om vinteren.

Prosjektet er satt på vent til det bevilges midler.