Prosjektet omfatter ombygging av dagens firearmede lysregulerte kryss (fv. 77 x fv. 222) til en ny firearmet rundkjøring. Det er et viktig kryss i Hamar, som binder sammen fylkesveg 77 Ringgata og fylkesveg 222 Furnesvegen. Ringgata er ringveg rundt Hamar sentrum, og Furnesvegen er innfartsåre til sentrum fra nordøst. I gjennomsnitt passerer det cirka 16.000 kjøretøy i døgnet gjennom krysset.

Ny rundkjøring skal bidra til bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikantgrupper.

Nytt kryss har vært planlagt i lang tid. Våren 2017 startet arbeidet med ombyggingen. HIAS og Hamar kommune skal samtidig legge nye vann og avløpsledninger i Ringgata fra Maths Pedersens gate til Solvangvegen. Ferdigstillelse av prosjektet ble som planlagt høsten 2018.