Prosjektet omfatter ombygging av dagens firearmede lysregulerte kryss (fv.77 x fv.222) til en ny firearmet rundkjøring. I gjennomsnitt passerer cirka 16.000 kjøretøy i døgnet gjennom krysset.

Det er utfordringer i kryssområdet med liten avstand til eksisterende bebyggelse. For å få tilstrekkelig plass til ny rundkjøring er to boliger innløst, og nytt areal erverves til vegformål. Samtidig må Ringgata senkes på grunn av stor stigning vestover.

Ny rundkjøring skal bidra til bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikantgrupper.