Høsten 2017 varslet Statens vegvesen om oppstart av arbeid med reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 222, mellom krysset fv. 223, Solheimsgutua, til kryss med fv. 222 til Kristian Fjelds gt.

Det pågår nå et prosjekteringsarbeid som grunnlag for å fremme et forslag til reguleringsplan. I den forbindelse er det avdekket at det kan bli behov for å utvide planområdet til å omfatte noe mer areal. Statens vegvesen ønsker med dette å varsle om slik utvidelse av planområdet.

Fv. 222 Tangenvegen planavgrensnigFv. 222 Tangenvegen planavgrensnig