Det pågår nå et prosjekteringsarbeid som grunnlag for å fremme et forslag til reguleringsplan som skal ligge til offentlig ettersyn sommeren 2018. I den forbindelse er det avdekket at det kan bli behov for å utvide planområdet til å omfatte noe mer areal.

Behovet for en utvidelse av planområdet er begrunnet i følgende forhold:

  • Det er ønskelig å muligheten en felles samleveg til bebyggelse på andre siden av fv. 222 for Fagerhaugen gravhaug. Det er i dag 5 avkjørsler til eiendommene fra fv. 222. Statens vegvesen ønsker å redusere antallet atkomster. I tillegg er det anleggsteknisk meget utfordrende på grunn av topografi, i og med at enkelte atkomster allerede i dag har utfordrende stigningsforhold. 
  • Det er ønskelig å kunne regulere tilstrekkelig areal for å kunne anlegge busslommer på begge sider av fv. 222 ved «Solheimskrysset». Beliggenheten er ikke endelig landet.

Fv. 222 Tangenvegen planavgrensnig

Innspill

Eventuelle innspill til varsel om endring av planområde sendes innen 24. mai 2018 til:

Kontakt

Spørsmål om planprosessen kan stilles til: