Tiltaket har som hovedmål å legge til rette for gang- og sykkelveg på strekningen Lovisenberg til Hanum i Hamar kommune. Kryssomleggingen med fylkesveg 1908 (før fv. 235) inngår som eget trafikksikkerhetstiltak.

Begge tiltakene er finansiert med fylkeskommunale midler, i samsvar med vedtatt handlingsprogram for fylkesveger 2018-2022 (23).

Prosjektet skal gi økt framkommelighet og trafikksikkerhet for myke trafikanter. Bidra til at flere benytter sykkel og målet om at 80 % av skoleelever gis mulighet til å gå eller sykle til skole.