På vegne av Hedmark fylkeskommune, og i samrbeid med Ringsaker kommune har Statens vegvesen utarbeidet forslag til endring av reguleringsplan for gang- og sylkkelveg langs fylkesveg 227 (før 60) Gjerlu–Røset. Planforslaget skal legge til rett for bygging av gang- og sykkelveg på en strekning på 1200 m.

Endringsforslaget var ikke lagt ut til offentlig ettersyn, men ble sendt på høring til offentlige etater, grunneiere og interessenter – merknadsfrist var 20.2.2019. Planen er nå godkjent av Ringsaker kommune. Byggestart medio november.