Planområdet strekker seg over et relativt slakt jordbruksområde, fra krysset ved fylkesveg 170 Lierfoss, og videre til Haneborg skole langs fylkesveg 236, totalt 1390 meter. Fv. 236 har en ÅDT på ca. 300, og fartsgrensen er 60-40 km/t. Kryssingen av fv. 170 samt mye tungtrafikk på strekningen er viktigste faktorer til trafikksikkerheten.

Last ned: Ortofoto planområde.pdf 

Trygge skoleveger

Planen er en del av skolevegssatsingen til Akershus Fylkeskommune om å trygge skoleveger. Behovet for å trygge skolevegene i området er stort, og det er foretatt en omfattende registrering av skoleveger i Akershus i regi av Statens vegvesen i perioden 2012–2014. Fire strekninger i Aurskog-Høland kommune er tatt videre, hvorav den ene er denne på strekningen fv. 236 Lierfoss–Haneborg skole.

Planløsning

Det planlegges en 3-meter gang-/sykkelveg på østsiden av fv. 236 fra krysset Lierfoss til nedsiden av Haneborg skole. I tillegg vurderes fortausløsning langs fv. 234 og 236 til oversiden av Haneborg skole, samt en trafikksikker krysning for gående og syklende over fv. 170. En rekke elementer må hensyntas i prosjektet, blant annet flomproblematikk, arkeologiske kulturminner, nærføring til bebyggelse og dyrka mark.

Framdrift

  • Planarbeidet: Startet høsten 2015
  • Reguleringsplan: Vedtatt 4.2.2019
  • Anleggsstart: tidligst våren 2020