Statens vegvesen gjorde en omfattende registrering av skoleveger i Akershus i 2012 og 2014. Dette resulterte i rapportene «Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus» (2012) og den oppdaterte versjonen «Trygging av skoleveger i Akershus. Grunnlag for prioritering» (2014).

I 2014 ble det utarbeidet en rekke skisseprosjekter for å finne løsninger som sikrer skoleveger på Romerike, av de høyest prioriterte strekningene, blant annet for strekningen langs fv. 253 (Eidsvegen) forbi Blaker togstasjon til Blaker kirke.

Dette skisseprosjektet, som så på en ca. 870m lang strekning, fra ca. Eidsvegen 430 i nord til gravlunden og Blaker kirke i sør, skal nå legges til grunn for utarbeidelse av en reguleringsplan i kart og bestemmelser.

Det skal utarbeides en teknisk plan og detaljreguleringsplan for strekningen, der den tekniske planen skal ha en kvalitet som gjør det mulig å videreføre den direkte til byggeplanarbeidet.