Prosjektet er en del av «Trygging av skoleveier i Akershus».

Det er tidligere varslet oppstart av planarbeid for et større område, men prosjektet er nå redusert til å gjelde veiforbindelse fra Blaker aldershjem til Blaker kirke. I november legger Sørum kommune reguleringsplanen ut på offentlig høring.

Akershus fylkeskommunes handlingsprogram for 2019- 2022 ligger det ikke penger til bygging av prosjektet.

Statens vegvesen skal på oppdrag av fylkeskommunen bygge skoleveger langs de høyest prioriterte strekningene på fylkesvegnettet i Akershus. Det er viktig med trygge skoleveger for å få flere barn og unge til å gå og sykle til og fra skolen.