Frogner bru ble bygd i 1936 og har behov for omfattende vedlikehold for å opprettholde bæreevne og krav til sikkerhet for trafikantene. Forholdene for myke trafikanter er spesielt dårlige. Gangbanen har tredekke i dårlig stand, lavt rekkverk og en bredde på 1,5 meter som gjør det vanskelig for fotgjengere og syklister og møtes ute på brua. Bredden vanskeliggjør også vinterdrift.

Et forprosjekt fra 2007 viste at det er lønnsomt å bygge ny bru fremfor å renovere den gamle, og at ny bru burde plasseres i samme trase som den gamle. Det er videre gjennomført en forfase som anbefaler at det bygges kjørebru og separat gang- og sykkelvegbru. Rapport fra forfasen er tilgjengelig på denne prosjektsiden.

Forslag til reguleringsplan for Frogner bru ble vedtatt av Sørum kommune i mars 2017. En konkurranse om bygging av en ny kjørebru og en ny bru for myke trafikanter ble lyst ut i desember 2017. Byggingen av de to nye bruene startet i januar 2019. Bruene skal tas i bruk senest i august 2020.