Strekningen er en del av hovedsykkelrute 4 i Hovedplan for sykkel i Sandefjord kommune, og prioritert i handlingsprogrammet for fylkesveger i Vestfold 2014-17. Dagens veg er lite tilrettelagt for syklister og gående i kombinasjon med biler.

Sykkelfelt og fortau

Tiltaket består i å utvide eksisterende fylkesveg til løsning med tosidig sykkelfelt og fortau. Unntaket er i selve bakken der det kun blir sykkelfelt på østsiden av vegen, men tosidig fortau. Dette for å begrense inngrepet på tilliggende eiendommer på det trangeste partiet. For å begrense inngrepene ytterligere, er det også lagt opp til en del langsgående murer for å oppta høydeforskjell mot eiendommene på vestsiden. Hele strekningen er ca. 1,8 km lang og strekker seg fra jernbaneundergangen og opp Dølebakken til krysset med Midtåsveien og videre opp Lingelemveien til krysset med Ringveien. Første byggetrinn går fra jernbaneundergangen og opp til Frøyas vei. Andre byggetrinn går fra Frøyas vei og opp til nytt kryss med Ringveien. Dette bygges i 2019–2020.

Framdrift

Statens vegvesen har skrevet kontrakt med entreprenør Kaare Mortensen AS for byggetrinn 1 og anleggsstart er 2. januar 2018. Ferdigstillelse sommeren 2019.

Andre byggetrinn er under planlegging. Her vil det også bli behov for noe innløsning av eiendom, og eierne vil bli kontaktet etter hvert. Ved inngrep i gjerder, murer etc. vil dette bli gjenoppbygd av entreprenør i samråd med eier. Om eiendomsforhold og erstatning står det mer på side 6 i planbeskrivelsen (PDF, 8 MB).

Fv. 275 DølebakkenFv. 275 Dølebakken (foto: Statens vegvesen)