Statens vegvesen skal på vegne av Akershus fylkeskommune bygge om lag 1,5 km med ny fv. 279 fra Støvin til Fetsund sentrum i en helt ny trasé. Den nye vegen starter i krysset med Garderåsveien der det vil bli bygget en ny rundkjøring med planfri kryssing av gang- og sykkelvegen. Vegen vil videre krysse Engerveien, der det skal bygges en ny gangkulvert, og vil videre gå langs jordekanten før den kommer ned i Fetsund sentrum. Det skal bygges en ny rundkjøring der ny fv. 279 Garderveien møter Faldalsveien. Langs vegen vil det også bli bygd en ny gang- og sykkelveg.

Hensikten med prosjektet er å bedre tilgjengeligheten til Fetsund sentrum, bedre forholdene for kollektivtrafikk og for gående og syklende samt bedre trafikksikkerheten i området.

Byggearbeidene skal etter planen være ferdigstilt i juli 2020.

Oversiktskart Fv. 279 ny Gardervei