Avtalen mellom Askim Entreprenør og Statens vegvesen har en kontraktssum på 95.937.773,61 pluss moms. Askim Entreprenør skal gjennomføre følgende arbeider på oppdrag for vegvesenet:  

 • Bygge ny hovedvei på den 1,3 kilometer lange strekningen mellom Støvin gård og Fetsund sentrum. Ny fylkesvei 279 Garderveien skal bygges som en tofeltsvei i ny trase.
 • Bygge rundkjøring i krysset mellom Garderveien og Garderåsveien og i krysset mellom Garderveien og Faldalsveien.
 • Bygge t-kryss i Engerveien.
 • Bygge flere mindre kryss.
 • Gjøre tiltak på ca. 1,2 kilometer med tilhørende sideveier.
 • Bygge ca. 2,1 kilometer med gang- og sykkelveier.
 • Bygge ca. 150 meter fortau.
 • Bygge syv bussholdeplasser.
 • Bygge nytt veilysanlegg.
 • Legge om vannledningen for Nedre Romerike Vannverk.
 • Legge om vann- og spillvannsledningen til Fet kommune.
 • Etablere nytt overvannssystem som knyttes til det eksisterende anlegget i Fetsund sentrum.
 • Legge nye trekkerør og omlegging av eksisterende kabler.
 • Etablere støttefylling i ravinedal.
 • Etablere nye adkomster til private eiendommer.

Byggestart ved påsketider

Byggingen av ny fylkesvei 279 starter etter en samhandling som Askim Entreprenør og Statens vegvesen skal ha i mars. Askim Entreprenør skal være ferdig med sine byggearbeider i 2020.

Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet

Utbyggingen av fylkesvei 279 Garderveien gjøres på vegne av Akershus fylkeskommune og finansieres med midler fra Oslopakke 3. Formålet med utbyggingen er å bedre tilgjengeligheten til Fetsund sentrum, bedre forholdene for kollektivtransporten samt gående og syklende. Utbyggingen vil også bedre trafikksikkerheten i området.