Det nye kjøremønsteret kommer frem av illustrasjonen under. Det nye kjøremønsteret vil vare i rundt to måneder, men det er viktig å huske at det vil være redusert fremkommelighet og endret kjøremønster frem til ny fv. 279 Gardervei åpner i juli 2020. Selv om det vil bli informert om endrede kjøremønster, oppfordrer Statens vegvesen trafikantene til å være obs på nye kjøremønstre og andre ting som påvirker fremkommeligheten gjennom området hvor ny fv. 279 bygges.

Askim Entreprenør og Statens vegvesen oppfordrer beboere og trafikanter som ferdes i utbyggingsområdet til å være forståelse for anleggsarbeidene og at det utvises varsomhet og forsiktighet ved ferdsel i områder med mye anleggstrafikk. Dette er viktig for egen og andres sikkerhet. 

Bedrer trafikksikkerheten og fremkommeligheten

Statens vegvesen inngikk i februar 2018 en avtale med Askim Entreprenør om å bygge ny fv. 279 Garderveien mellom Støvin gård og Fetsund sentrum. Selve byggearbeidene startet våren 2018 og ny fylkesvei skal være ferdig i juli 2020. Hensikten med å bygge ny fv. 279 er å bedre tilgjengeligheten til Fetsund sentrum, bedre forholdene for kollektivtransporten og for gående og syklende. Utbyggingen vil også bedre trafikksikkerheten i området. Statens vegvesen gjennomfører utbyggingen på vegne av Akershus fylkeskommune.