I forbindelse med bygging av ny fv. 279 Gardervei, skal det utføres arbeid på kommunal vannledning langs Garderveien. Som følge av arbeidet med den kommunale vannledningen vil Helleveien ved Garderveien stenges i en periode på 4 - 5 uker fra og med fredag 1. februar. Innkjøring til eiendommene vil i denne perioden bli via rv. 22 som vist på kartutsnitt under. Myke trafikanter vil kunne passere området hvor det jobbes med vannledningen.

Utbyggingen av fv. 279 Garderveien vil nødvendigvis føre til noen ulemper i anleggsfasen, men med ny veg vil trafikksikkerheten og fremkommeligheten være betraktelig bedret. Askim Entreprenør AS og Statens vegvesen ønsker å oppfordre beboere og personer som ferdes i området om ferdes med varsomhet og forsiktighet i områder med mye anleggsaktivitet. Dette av hensyn til egen og andres sikkerhet.

Statens vegvesen bygger ny fv. 279 Gardevei på vegne av Akershus fylkeskommune. Askim Entreprenør AS er utførende entreprenør.