Firmaet som vinner konkurransen om å bygge ny fylkesveg 279 Garderveien skal blant annet gjøre følgende arbeider:

 

 • Bygge ny hovedveg på den 1,3 kilometer lange strekningen mellom Støvin gård og Fetsund sentrum. Ny fylkesveg 279 Garderveien skal bygges som en tofeltsveg i ny trase.
 • Bygge rundkjøring i krysset mellom Garderveien og Garderåsveien og i krysset mellom Garderveien og Faldalsveien.
 • Bygge t-kryss i Engervegen.
 • Bygge flere mindre kryss.
 • Gjøre tiltak på ca. 1,2 kilometer med tilhørende sideveger.
 • Bygge ca. 2,1 kilometer med gang- og sykkelveger.
 • Bygge ca. 150 meter fortau.
 • Bygge syv bussholdeplasser.
 • Bygge nytt veglysanlegg.
 • Legge om vannledningen for Nedre Romerike Vannverk.
 • Legge om vann- og spillvannsledningen til Fet kommune.
 • Etablere nytt overvannssystem som knyttes til det eksisterende anlegget i Fetsund sentrum.
 • Legge nye trekkerør og omlegging av eksisterende kabler.
 • Etablere støttefylling i ravinedal.
 • Etablere nye adkomster til private eiendommer.

Videre fremdrift

Konkurransen i sin helhet er lyst ut på doffin.no. Firmaer som ønsker å gjøre arbeidene må levere tilbud innen 19.12.2017. Arbeidene er ventet å starte opp tidlig i 2018 og skal være sluttført i 2020.

Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet

Utbyggingen av fylkesveg 279 Garderveien gjøres på vegne av Akershus fylkeskommune og finansieres med midler fra Oslopakke 3. Formålet med utbyggingen er å bedre tilgjengeligheten til Fetsund sentrum, bedre forholdene for kollektivtransporten og gående og syklende. Utbyggingen vil også bedre trafikksikkerheten i området.