Statens vegvesen har mottatt følgende tilbud på bygging av ny fylkesveg 279 Garderveien mellom Støvin gård og Fetsund sentrum i Fet kommune:

 

 • Isachsen med en tilbudssum på 120.432.490,- pluss moms.
 • Huser Entreprenør AS med en tilbudssum på 116.783.673,- pluss moms.
 • JR Anlegg med en tilbudssum på 145.078.416,50 pluss moms.
 • HAB Construction/Contexo med en tilbudssum på 137.948.164,13 pluss moms.
 • NCC med en tilbudssum på 155.687.561,09 pluss moms.
 • Anlegg Øst med en tilbudssum på 120.871.691,- pluss moms.
 • Nordby Maskin med en tilbudssum på 142.534.147,36 pluss moms.
 • Peab med en tilbudssum på 139.649.688,60 pluss moms.
 • Askim Entreprenør med en tilbudssum på 110.183.718,- pluss moms

Fylkesveg i ny trase

Entreprenøren som får oppdraget med å bygge ny fylkesveg 279 Garderveien skal blant annet gjøre følgende arbeider:

 • Bygge ny hovedveg på den 1,3 kilometer lange strekningen mellom Støvin gård og Fetsund sentrum.      Ny fylkesveg 279 Garderveien skal bygges som en tofeltsveg i ny trase.
 • Bygge rundkjøring i krysset mellom Garderveien og Garderåsveien og i krysset mellom      Garderveien og Faldalsveien.
 • Bygge t-kryss i Engervegen.
 • Bygge flere mindre kryss.
 • Gjøre tiltak på ca. 1,2 kilometer med tilhørende sideveger.
 • Bygge ca. 2,1 kilometer med gang- og sykkelveger.
 • Bygge ca. 150 meter fortau.
 • Bygge syv bussholdeplasser.
 • Bygge nytt veglysanlegg.
 • Legge om vannledningen for Nedre Romerike Vannverk.
 • Legge om vann- og spillvannsledningen til Fet kommune.
 • Etablere nytt overvannssystem som knyttes til det eksisterende anlegget i Fetsund      sentrum.
 • Legge nye trekkerør og omlegging av eksisterende kabler.
 • Etablere støttefylling i ravinedal.
 • Etablere nye adkomster til private eiendommer.

Byggestart tidlig i 2018

Statens vegvesen skal i tiden som kommer kontrollregne prisene som er oppgitt og gjennomgå annen dokumentasjon i tilbudene fra entreprenørene. Det er ventet at kontrakt med valgt entreprenør inngås tidlig i 2018 og at arbeidene starter opp rett etter kontraktsinngåelse. Entreprenøren skal sluttføre sitt arbeid i 2020.

Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet

Utbyggingen av fylkesveg 279 Garderveien gjøres på vegne av Akershus fylkeskommune og finansieres med midler fra Oslopakke 3. Formålet med utbyggingen er å bedre tilgjengeligheten til Fetsund sentrum, bedre forholdene for kollektivtransporten og gående og syklende. Utbyggingen vil også bedre trafikksikkerheten i området.