Den reduserte fremkommeligheten kommer til syne ved at østre kjørefelt vil være stengt etappevis. Trafikken vil håndteres med trafikkregulering og manuell dirigering.

Grunnen til at det blir redusert fremkommelighet i Faldalsveien er at det skal etableres nytt overvannssystem og bygges nytt fortau langs Faldalsveien. I tillegg skal krysset mellom Faldalsveien og Gamle Fetvei endres noe. Disse  arbeidene gjøres i forbindelse med byggingen av ny fv. 279 Garderveien.