Forslag til reguleringsplan for fv. 27 Rondevegen ligger ute til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 7. september 2018.