• Hva skal bygges i Bjørnstjerne Bjørnsons gate?

Svar: Gata skal bygges ut til gjennomgående firefelts allegate fra Tamburgata til Rundtom i to etapper. Første etappe fra Tamburgata til Telthusgata vil pågå fra februar 2017 til høsten 2018. Utvidelsen vil i hovedsak skje sør for dagens gate, mot industri-, forretnings-  og idrettsområdene. I tillegg kommer anlegg for myke trafikanter, ombygging av kryssområder og støytiltak. Etappe 2 fra Telthusgata og østover mot Rundtom blir bygd om på et senere tidspunkt.

  • Når settes arbeidet i gang?

Svar: Anleggsstart skjer i februar 2017, fire felts gata skal være ferdig høsten 2018. Største del av den omfattende beplantningen vil skje våren 2019.

  • Skjer det endringer i bydelen Strømsø?

Svar: For å få helhet og sammenheng i trafikksystemet på Strømsø, vil det som del av dette prosjektet, eller andre pågående prosjekt, gjennomføres trafikkreguleringer eller tilrettelegging for annen bruk av gategrunn.
Prosjektet grenser blant annet mot følgende pågående planarbeider:

- Helhetlig infrastrukturplan for kollektivtrafikk i Buskerudbyen
- Helhetlig sykkelplan i Buskerudbyen og hovedsykkelplan Drammen
- Reduserte fartsgrenser i sentrum

  • Hvordan tilrettelegger prosjektet for kollektivtrafikk?

Svar: Aktuelle tiltak i dette prosjektet er aktiv signalprioritering i kryss. For at dette skal fungere godt, er det viktig at bussen kommer greit fram på strekningen mot krysset. Prosjektet vil se på hva som kan løses som del av dette prosjektet og gi anbefalinger for senere tiltak. 

  • Hvorfor legges ikke busstraseen til Bjørnstjerne Bjørnsons gate?

Svar: Vurderinger tilsier at busstrase i Tollbugt./Tordenskiolds gt gir bedre busstilbud for innbyggerne på Strømsø. Den vil også gi busstrafikk bedre framkommelighet.