Strekningen Tamburgata–Telthusgata er første delstrekning ut i den omfattende ombyggingen av Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Strekningen er fylkesveg.

Bygging

Anlegget startes i februar 2017 og er ferdig 2018.

Hva skal gjøres?

Dagens gate skal utvides slik at hele strekningen får fire felt med midtrabatt, siderabatter, og fortau eller gang- og sykkelveg på begge sider av gata. Gata skal bygges som en allégate, med to og tre rekker med trær. I tillegg bygges kryssene om for å styre trafikkstrømmene, prioritere kollektivtrafikken og gjøre det enklere for gående og syklende å krysse gata. Belysningen langs gata skal oppgraderes til dagens krav og det skal bygges anlegg for å ta unna overvannet.

Krysset med Telthusgata

I denne delen av prosjektet skal det ikke gjøres noe med krysset med Telthusgata. Krysset tilhører riksvegdelen av Bjørnstjeren Bjørnsons gate, og inngår i reguleringsplanarbeidet som er i gang på strekningen Telthusgata–Holmestrandsveien.

Trafikk i anleggsperioden

Bjørnstjerne Bjørnsons gate trafikkeres av mellom 17 000 til 28 000 kjøretøy i døgnet. Avvikling av trafikken i gata, særlig på enkelte tider av døgnet, vil bli en stor utfordring i anleggsperioden. Vegvesenet legger opp til at ett kjørefelt i hver retning skal holdes åpent for biltrafikk gjennom hele perioden, og at myke trafikanter skal ha trygge og oversiktlige krysningssteder. Bussene skal sikres kontinuerlig kryssingsmuligheter i Knoffs gate.

Fasade-/støytiltak på boliger

Som del av prosjektet vil det før oppstart på vegbygginga bli gjennomført lokale fasade-/ støytiltak på de mest støyutsatte boligene langs gata. Fasadetiltakene vil omfatte utskifting av vinduer og dører, installasjon av balansert ventilasjon samt ev. utvendig eller innvendig isolering av vegger og tak. Det er også aktuelt med støyskjerming av verandaer og uteplasser. Arbeidene startet høsten 2015 og ble avsluttet høsten 2016.