Statens vegvesen jobber med en reguleringsplan for strekningen Telthusgata–Rundtom.

Utfordrende kryss

Innenfor planområdet ligger det to utfordrende kryss, Telthusgata og Rundtom. Målet er å få til løsninger som gir en bedre trafikkflyt, samtidig som det skal legges til rette for gående og syklende. Løsningene i disse kryssene må også ses i sammenheng med planene om et nytt løp i Strømsåstunnelen.

Telthusgata

Flere løsninger er vurdert i dette krysset. Prosjektet har imidlertid besluttet å jobbe videre med å optimalisere dagens kryssløsning.

Rundtom

Dagens kryss byr på store utfordringer for de som skal til og fra bydelen Åskollen/Tangen og Svelvik, særlig i morgen- og ettermiddagsrushet. En ny kryssløsning må være robust nok til å løse dagens utfordringer, samtidig som den må tåle fremtidige utbygginger i området.