Reguleringsplanen for Einunna bru på fylkesveg 29, i Alvdal og Folldal kommuner skal legge til rette for å erstatte eksisterende bru med en ny, inklusiv nødvendig opparbeidelse av tilstøtende veg.

Målet er å fjerne flaskehalser for tungtransport på fv. 29 (omkjøringsveg for rv. 3 og E6). Einunna bru er en av slik flaskehals for tungtransport og er derfor høyt prioritert på bakgrunn av dette. Planlagt byggestart høsten 2020.

Varsel om planstart for Einunna bru, var 2018 og nå er reguleringsplanen under arbeid. 

Planområdet fv. 29 Einnuna bru