Reguleringsplanen for Einunna bru på fylkesveg 29, i Alvdal og Folldal kommuner skal legge til rette for å erstatte eksisterende bru med en ny, inklusiv nødvendig opparbeidelse av tilstøtende veg.

Målet er å fjerne flaskehalser for tungtransport på fv. 29 (omkjøringsveg for rv. 3 og E6). Einunna bru er en av slik flaskehals for tungtransport og er derfor høyt prioritert på bakgrunn av dette. Planlagt byggestart høsten 2020.

Planområdet fv. 29 Einnuna bru