Sammen med Vestby kommune skal Statens vegvesen skifte vann- og avløpsanlegg og bygge nytt fortau langs fylkesvei 2 Kolåsveien i Son. Anleggsarbeidene starter i slutten av september og skal etter planen ferdigstilles i løpet av sommeren 2020.

Trafikksikkerheten for gående langs Kolåsveien skal bedres. Fra Storgata i syd til Sagaveien ved Kiwi, skal det bygges et fortau som er inntil 1,5 meter bredt og 250 meter langt. I tillegg skal krysset Løkkeveien/Kolsåsveien/Sagaveien bygges om.

Vann- og avløpsanlegget som ligger under Kolåsveien er gammelt og må skiftes ut. For å hindre at Kolåsveien må graves opp igjen på et senere tidspunkt, skal Vestby kommune skifte vann- og avløpsanlegget samtidig som nytt fortau etableres langs Kolåsveien.

Kolåsveien er smal og det er krevende å avvikle trafikken parallelt med så omfattende anleggsarbeid. Det gjør at framkommeligheten blir redusert og at Kolåsveien i perioder blir stengt. Omkjøring skiltes.