Formålet med prosjektet er å etablere et bredere gang- og sykkelanlegg der gående og syklister adskilles. I tillegg er det ønskelig å forbedre krysset med Haukeveien og justere avkjørsler og bussholdeplasser. Dette gjøres bla. for å få flere til å gå og sykle. Hystadveien er en viktig innfartsåre mellom Sandefjord sentrum og store boligområder og er også en del av Nasjonal sykkelrute nr. 1.

Dagens gang- og sykkelanlegg er smalt og ikke særlig attraktivt. Strekningen er prioritert i handlingsprogrammet for fylkesveger i Vestfold 2018-2021.