Formålet er å etablere gang- og sykkelveg langs fylkesveg 310 Falkenstenveien på strekningen fra Nykirke til Søndre Vegge. Samtidig skal Horten kommune legge vann- og avløpsledninger i gang- og sykkelvegen. Falkenstenveien er innfartsåre til Horten fra nord.

Strekningen mangler gang- og sykkelveg i dag og kobles sammen med eksisterende gang- og sykkelveger i begge ender. Strekningen er prioritert i handlingsprogrammet for fylkesveger i Vestfold 2018-2021.
Strekningen er ca. 3,0 km lang.