Det mangler et tilbud til myke trafikanter langs fv. 311, nord for Wankels vei. For å gi gående og syklende et sammenhengende tilbud langs Osloveien mot fylkesgrensen og Brevikveien mot Son, reguleres det for en løsning som tilrettelegger for denne gruppen.

Bussholdeplassene i området svarer ikke til dagens standard med universell utforming. Prosjektet vurderer plasseringen og utformingen av bussholdeplassene og oppgraderer til universell utforming såfremt det ikke medfører en uforholdsmessig høy kostnad i forhold til nytte. Det ventes at reguleringsplanen vil bli vedtatt sommer/høst 2019.