Med henvisning til plan- og bygningsloven §§ 12.10 og 3.7 kunngjøres det at Statens vegvesen, i samråd med Moss kommune har vedtatt å legge nevnte planforslag ut til høring og offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter arealer langs Osloveien mellom Wankels vei og Akershus fylkesgrense, og del av Brevikveien.

Ved varsling om oppstart i 2016 var planområdet større og omfattet flere eiendommer enn det endelige planforslaget som nå legges ut.

Hva er offentlig ettersyn?

Vegvesenets endelige planforslag sendes ut til berørte grunneiere/naboer, organisasjoner og offentlige myndigheter/instanser med en frist for å sende inn merknader. Etter utløpet av fristen vil Statens Vegvesen gå igjennom alle merknader som har kommet inn og gjøre eventuelle endringer i planforslaget, før det til slutt oversendes til Moss kommune for sluttbehandling.

Formålet med reguleringsplanen

Planen skal legge til rette for en trygg gang- og sykkelvegforbindelse på strekningen nord for Wankels vei og opp til fylkesgrensa. Bussholdeplassene i planområdet skal også utbedres og gjøres tilgjengelige for alle.

Hvor finner du planmaterialet?

Planforslaget er lagt ut elektronisk her og på Moss kommune sine nettsider. Et komplett sett av plandokumentene i papirformat er lagt ut i foajeen i Moss rådhus.

Videre fremdrift og frist for innspill

Det har måttet gjøres endringer i tidligere fremdriftsplaner, og Statens vegvesen legger nå opp til å oversende et endelig planforslag sammen med alle mottatte merknader til endelig behandling i Moss kommune på ettersommeren 2018. Bygging kan først skje når reguleringsplanen er endelig vedtatt av Moss kommune og Statens vegvesen har utarbeidet en byggeplan.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 25. juli 2018 til:

Merk henvendelsen "16/10109"

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til: