I april 2016 ble det varslet at Statens vegvesen igangsetter arbeid med detaljreguleringsplan for etablering av tilbud for gående og syklende langs fv. 311 (Osloveien), fra innkjøring til Wankels vei i sør til Akershus fylkesgrense i nord, og langs Brevikveien fra Kulpåsen i vest til Osloveien i øst.

Gjennom planarbeidet har vi sett at det ved enkelte punkter er behov for mer areal enn det som opprinnelig ble varslet. Dette skyldes at vi har behov for noe mer arealer til anleggsarbeidet. Dette vil bli regulert til midlertidig «Anlegg- og riggområde». Vi har også sett at noen skråninger vil bli lengre enn vi har antatt tidligere, og vi har derfor behov for mer areal som vil bli regulert til «Annen veggrunn – grøntareal».

Kart viser ny planavgrensning (PDF). Planområdet reduseres til å kun omfatte arealer som berøres når reguleringsplanen legges ut på høring i løpet av januar 2018. Direkte berørte vil da få materialet tilsendt i posten.

planavgrensingOpprinnelig planavgrensning i rødt og utvidet planavgrensning i gult. Illustrasjon: Statens vegvesen

Merknader

Eventuelle nye innspill og merknader til planarbeidet sendes innen 29. desember 2017 til:

Merk henvendelsen "16/10109".

Spørsmål

Har du spørsmål om grunnerverv/eiendomsforhold, kan du kontakte grunnerverver Haakon Bang Carlsen, Statens vegvesen, tlf. 916 02 859, e-post: haakon.carlsen@vegvesen.no

Har du spørsmål til reguleringsplanarbeidet, kan du kontakte prosjektleder Knut Runningen, Statens vegvesen, tlf.+47 69 24 37 53, e-post knut.runningen@vegvesen.no