Detaljreguleringen omfatter etablering av løsning for gående og syklende, oppgradering av bussholdeplasser til universell utforming og etablering av byggegrenser mot fv. 311.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til Veg, Bebyggelse og anlegg, Næringsvirksomhet, LNF og Forretninger. Tiltaket innebærer ingen utredningskrav etter forskriften om konsekvensutredninger.

Åpen kontordag

Det avholdes åpen kontordag hos Statens vegvesen i Moss 25. mai 2016, fra kl. 1500 til 1700. Representanter fra Statens vegvesen og Moss kommune vil være tilstede for å svare på dine spørsmål og ta imot innspill og informasjon fra deg. Det er ikke fastsatt noe program, du kan dukke opp når det passer deg. Adressen er Skoggata 19, Moss.

Merknader

Innspill og merknader til planarbeidet sendes innen 27. mai 2016 til:

  • Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller
  • e-post: firmapost-ost@vegvesen.no. Merk henvendelsen «16/10109».

Kontaktperson hos Statens vegvesen er: Knut Runningen, tlf. 91 10 54 59, e-post: knut.runningen@vegvesen.no