Planen skal legge til rette for en trygg gang- og sykkelvegforbindelse på strekningen nord for Wankels vei og opp til fylkesgrensa. Bussholdeplassene i planområdet skal også utbedres og gjøres tilgjengelige for alle.

Forslag til reguleringsplan er ute til offentlig ettersyn fram til 25. juli 2018