Fylkesvei 311 Presterødbakken, skal bygges om til fire felt med sambruksfelt og gang- og sykkelvei. Presterødkrysset skal bygges om fra lyskryss til rundkjøring. I tillegg skal det bygges gang- og sykkelvei på sørsiden av veien mellom Presterødkrysset og Olsrødkrysset. Illustrasjon om prosjektet.

Statens vegvesen er byggherre på vegne av Vestfold fylkeskommune. Det er entreprenør Marthinsen & Duvholt AS som utfører arbeidene. Prosjektet skal finansieres med bompenger. Ferdigstillelse er planlagt til mai 2021.

Av hensyn til trafikksikkerhet og trafikkavvikling er arbeidene delt inn i sju anleggsfaser.

Fase 1 (fra januar til april 2019):

Illustrasjon - Fase 1 fv. 311 Presterødkrysset

I hele byggeperioden blir det opprettholdt to kjørefelt på fv. 311 gjennom anleggsområdet. Gående og syklende vil også kunne passere trygt gjennom området mens arbeidene pågår.

Dagens vei har en ÅDT (årsdøgntrafikk) på ca. 23000 kjøretøy.