Av hensyn til trafikksikkerhet og trafikkavvikling er prosjektet delt i sju faser. Det er fase 1, strekningen mellom Olsrød og Presterød som nå er i gang. I denne fasen skal vi bygge ny gang- og sykkelveg på sørsiden av fv. 311, anlegge fjernvarme samt omlegging av hovedvannledning. Disse arbeidene vil pågå fram til april hvor vi går over i fase 2, som er etablering av den nye rundkjøringen.

Illustrasjon - Fase 1 fv. 311 PresterødkryssetIllustrasjon: Statens vegvesen

Entreprenøren setter opp brakkerigg på jordet med avkjørsel til Presterødalléen.

-Vi er opptatt av å få til en så god gjennomføring av anlegget som mulig, og har fokus på sikkerhet for alle trafikanter og de som arbeider på anlegget. Det er mange myke trafikanter som skal gjennom anleggsområdet og sikkerheten for disse prioriteres, sier byggeleder Kai Olav Larsen.

Det er mye trafikk og køer spesielt i rushtiden på dagens veg. Bilistene må regne med at det vil bli kø og venting forbi anleggsområdet i perioder. Det er viktig at trafikantene følger skiltingen.

Vegvesenet ber bilistene være årvåkne mens anleggsarbeidet pågår. Det er viktig at alle tar hensyn til hverandre. Det blir mange store lastebiler og anleggsmaskiner i området. Det er viktig at alle bidrar til en trygg og god gjennomføring i anleggsperioden.