Hensikten med planarbeidet er å gi økt trafikksikkerhet og fremkommelighet i kryssområdet. Det planlegges en rundkjøring med tre armer som erstatning for dagens kryss. Bussholdeplassene ved krysset vurderes oppgradert, og utforming av krysningspunkter for fotgjengere og syklister vil også bli vurdert i planarbeidet.

Området er i kommuneplanens arealdel disponert til vegareal, næringsbebyggelse og friområde.

Tiltaket innebærer ingen utredningskrav etter forskriften om konsekvensutredninger.

Innspill

Innspill til planarbeidet merkes 15/212196, og sendes innen 6. januar 2016 til:

Kontaktperson hos Statens vegvesen er: Ingrid Lien, tlf. 69 24 36 03, e-post: ingrid.lien@vegvesen.no