B2-alternativet går i åsen fra Svelvik grense og videre vestover mot Drammen, i kort tunnel(under 500 meter) i Vardåsen til Lindum. Fra Lindum går vegen gjennom høydepartiet Knausen (tunnel på ca 200 meter) og videre ned gjennom en ravinedal ned til Eik og krysset med E18 sør i Kobbervikdalen.

Med B2-allternativet ønsker hovedutvalget å skåne noe mer matjord i området søndre ravinedal, Alfheimhavna. De ønsker også å få vurdert behovet for kryss ved Lindum på nytt. I det kommende reguleringsarbeidet med vegen ønsker fylkespolitikerne at det jobbes med å minimere tap av jordbruksmark og sikre friluftsinteressene i området. Fylkesutvalgte forutsetter også at det gjøres tiltak på dagens fv. 319 for å hindre gjennomkjøringstrafikk.

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for fv. 319 Svelvikveien ble lagt ut til offentlig ettersyn vinteren 2015/16 med høringsfrist i slutten av februar 2016. Fem alternativ for ny fv. 319 ble utredet. Ny Svelvikvei skal bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten for alle trafikanter. Endelig vedtak av kommunedelplanen skjer etter planen i Drammen kommune 21. juni 2016.