Hensikten med prosjektet er å tilby barn og unge en attraktive og trygg skolevei.  Det skal utarbeides planer for å etablere fortau langs nordøstsiden av Oppegårdveien mellom langhusveien og Dalskleiva.

Gi ditt innspill innen 12. juni

Statens vegvesen ønsker synspunkter og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet.

  • Innspill merkes 18/126382 og sendes til Statens vegvesen Region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer eller epost til firmapost-ost@vegvesen.no.

Berørte grunneiere mottar brev med varsel om oppstart med reguleringsplan.

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute skal planforslaget utarbeides, og innkomne merknader vurderes. Deretter vil planforslaget behandles i Ski kommune og legges ut til offentlig ettersyn. Etter endt høringsperiode med muligheter for å gi innspill, skal planforslaget behandles for andre gang i Ski kommunes plan- og byggesaksutvalg. Til slutt skal kommunestyret i Ski ta stilling til om planen kan vedtas.