Regionvegsjef Kjell Inge Davik signerte kontrakten med AF Gruppen som har levert det beste tilbudet både når det gjelder pris og kvalitet. Kontrakten er en av to hovedentrepriser for prosjektet fylkesveg 32 Gimlevegen – Augestadvegen, bedre kjent som Lilleelvkrysset.

Sikret gode løsninger

- Prosjektet er bynært, og vil skape en barriere mellom boligområde, skoler og idrettsanlegg på den ene siden, og Porsgrunn sentrum, jernbanestasjon og bussterminal på den andre siden. Å sikre gode løsninger for de mange gående/syklende som skal mellom disse målpunktene er viktig, både i det ferdige anlegget og under bygging. Statens vegvesen som byggherre er svært opptatt av å ivareta dette aspektet. Dette mener vi AF Gruppen vil ivareta, sa prosjektleder Roar Gärtner under signeringen.

Dialog avgjørende for et godt resultat

En stor del av vegen i totalentreprisen går i tunnel. Dette viser seg å være den store utfordringen i prosjektet med tanke på jernbane og boligblokker i området. I tillegg er grunnforholdene vanskelig. Dette er en av grunnene til at Vegvesenet ønsket å benytte seg av konkurransepreget dialog under anbudsfasen.

-Et nært samarbeid mellom Vegvesenets og entreprenørens ekspertise var avgjørende for et godt resultat. AF Gruppen har levert en teknisk løsning på disse utfordringene som jeg mener er nyskapende. Løsningen sikrer både jernbane og boligblokkene under byggefasen, og som i tillegg er vesentlig rimeligere enn en tradisjonell løsning som vi ville fått dersom vi hadde benyttet en mer tradisjonell kontraktsform.

Robuste løsninger

Videre i evalueringen av leveransen fra AF Gruppen mener Vegvesenet at de tekniske løsningene som er tilbudt er robust i alle forhold. De leverer i tillegg løsninger som begrenser ulemper med hensyn til støy, støv og rystelser.

AF Gruppen har inngått et samarbeid med Norconsult som de mener sitter med geoteknisk spisskompetanse, samt Jetgrunn som innehar kompetanse på avansert fundamentering.

Minimal belastning for trafikken

Entreprenøren har høyt fokus på at de trafikale konsekvensen under selve byggingen skal minimaliseres. Totalentreprisen vil ikke berøre trafikken direkte da anlegget ligger med god avstand til dagens veg, men vil belaste vegnettet i en viss grad med tanke på flytting av masser.

Det er dog ikke til å unngå at prosjektet som helhet vil ha innvirkning på trafikken i området.

En av to

Prosjektet er delt inn i to hovedentrepriser. Totalentreprisen som i dag ble signert gjelder for strekningen fra Dr. Munks gate til Augestadvegen.  Utførelsesentreprisen som utlyses våren 2016 gjelder fra Gimlevegen til Dr. Munks gate.

For begge entreprisene forventes ferdigstillelse juni 2018 med selve åpningen i juli 2018.  Dette innebærer en anleggsperiode på omkring 2,5 år.