Hovedformålet med den nye reguleringsplanen er å forbedre gjeldende reguleringsplans løsning for en snarvegforbindelse under ny fylkesveg, og å få en god kobling til gang- og sykkelvegnettet. 

Ny reguleringsplan for fv. 32 Lilleelvkrysset ligger ute til offentlig ettersyn med merknadsfrist 16. oktober 2017