20. september 2017: varsle oppstart planarbeid og høring av planprogram

27. september 2017: folkemøte i forbindelse med oppstart

Februar 2018: fastsetting av planprogram (Bystyret)

Vår 2020: behandling av forprosjekt (Bystyret)

Vår 2021: 1. gangsbehandling med høring og offentlig ettersyn av planforslag med konsekvensutredning

2021: 2. gangsbehandling av planforslag i Utvalg for byutvikling og Bystyret, vedtatt plan