Planprogrammet beskriver hvordan vi skal utføre dette planarbeidet, mål for prosjektet, hva vi skal utrede og når vi skal være ferdige. Vi ber med dette om innspill til planprogrammet og planarbeidet.

Planområdet. Illustrasjon.Planområdet. Illustrasjon: Statens vegvesen

Beskrivelse av prosjektet

Formålet med prosjektet er å regulere en høykvalitets bussvei fra Sandnes sentrum til Vatnekrossen. Dette er en del av Bussveien på Nord-Jæren. Bussveien skal prioriteres, slik at bussen får forsinkelsesfri framkommelighet. Ved å prioritere bussens fremkommelighet over andre trafikantgrupper, må det også prioriteres gode løsninger for fotgjengere og syklister.

Planområdet strekker seg fra Sandnes sentrum ved Ruten-området, til Vatnekrossen. Her møter fv. 332 Skippergata rv. 13 Lutsiveien. Strekningen er ca. 3 km lang. Varslet planområde viser et større areal enn det som vil bli endelig reguleringsplan. Dette for å sikre tilstrekkelig areal til nødvendige avklaringer om blant annet atkomstveger og for å få effektiv anleggsgjennomføring.

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet skal det gjennomføres en konsekvensutredning (KU) for å sikre at viktige tema blir utredet.

Framdrift og frist

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 8. november 2017. Send det til oss skriftlig, enten med vanlig post til

Merk sendingen med: «Innspill til planprogram for Bussveien Ruten–Vatnekrossen, saksnummer 16/118491». 

Informasjonsmøte

Vi arrangerer åpent informasjonsmøte der vi presenterer planprogrammet og planområdet. Møtet avholdes på bedehuset Betel på Hana, onsdag den 27. september klokken 18.00.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål om planarbeidet, kan du kontakte: Jonas Meling på telefon 928 94 398 eller e-post jonas.meling@vegvesen.no