Sandnes bystyre har godkjent detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv. 333 Espelandsveien fra Sviland til Bråstein.

Planområdet strekker seg fra BMX-banen på Sviland til krysset med Bråstein (E 39). Det skal etableres gang- og sykkelveg i hele planens utstrekning, ca. 3500 meter. I tillegg vil fylkesveien bli utbedret langs Bråsteinsvatnet og ved Aboretet for å bedre trafikksikkerheten på strekningen. Planområdet utgjør ca. 148 dekar.

Oversiktsbildet Fv. 333 Espelandsveien