En strekning på 2,4 km ved Byrudberga i Eidsvoll kommune skal få bedre vegstandard og 600 meter ny tunnel. Prosjektet kombinerer rassikring og utbedring av dårlig veg.

Fylkesveg 33 er en viktig regional veg mellom Gjøvik og Gardermoen/Oslo. Vegen fungerer også som avlastningsveg for E6 og rv. 4. Årsdøgntrafikken er på 2200 kjt/døgn (2011). Tungtrafikkandelen er på ca 13 %.

Eksisterende veg er generelt i dårlig forfatning og er strekningsvis smal og svingete. Deler av strekningen er så smal at det ikke er plass til møtende trafikk.

Strekningen forbi Byrudberga har bratt terreng, dårlig utførte fyllinger og mangelfull drenering, noe som har bidratt til dype sprekker i asfaltdekket og store setninger i vegkroppen. I dag er vegen ofte stengt pga. nedfall fra fjellsidene i form av stein og is.