Det er satt igang arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 33 fra Feiring sentrum til Feiring skole. Hovedmålsettingen for prosjektet er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende.