Det har over tid pågått arbeider med Strandgata i Gjøvik. Den nordre delen frem til Hunnsvegen er ferdig utbygd som miljøgate.

Videre på strekningen fra krysset Strandgata/Hunnsvegen frem til krysset Strandgata/Niels Ødegaards gate er planene ferdige og prosjektet blir lagt ut på anbud før jul, og skal bygges neste år, ferdig høst 2020.

Fra krysset Strandgata/Niels Ødegaards gate og frem til fv. 33 Vestre Totenveg/Kaspergården (rundkjøringen) er målet å bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken og ivareta og finne gode løsninger for gående og syklende.