Det har over tid pågått arbeider med Strandgata i Gjøvik. Den nordre delen frem til Hunnsvegen er ferdig utbygd som miljøgate.

Nå planlegges det en videreføring av miljøgate på strekningen fra krysset Strandgata/Hunnsveien frem til krysset Strandgata/Niels Ødegaards gate. Fra dette krysset og frem til fv. 33 Vestre Totenveg/Kaspergården (rundkjøringen) er målet å bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken og ivareta og finne gode løsninger for gående og syklende.