Planprogrammet beskriver hvordan vegvesenet foreslår å gjennomføre plan- og utredningsarbeidet i henhold til Plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Planprogrammet omfatter beskrivelse av aktuelle løsninger på strekningen, beskrivelse av hvilke temaer som det skal utredes konsekvenser for og hvordan det skal gjøres.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-9 legges forslag til planprogram med dette ut på offentlig ettersyn, og sendes til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er seks uker.

Planprogrammet er tilgjengelig

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned"

Etter at forslag til planprogram har vært på høring vil Statens vegvesen kommentere og begrunne innkomne merknader, og eventuelt bearbeide planprogrammet som følge av dette. Høringsuttalelsene vil deretter bli videresendt til Eidsvoll kommune som ansvarlig myndighet for fastsettelse av planprogrammet.

Varsel om oppstart av planarbeid

Samtidig med at planprogrammet legges på høring varsles det oppstart av arbeid med reguleringsplan for fv. 33 på den aktuelle strekningen.

Forhåndsuttalelser til selve reguleringsplanarbeidet merkes ”16/48718/Reguleringsplan fv. 33 Skreikampen” og høringsuttalelser til planprogrammet merkes ”16/48718/Planprogram fv. 33 Skreikampen” og sendes innen 13. januar 2017 til:

Brev om planprogram og varsel om oppstart av planarbeid ble sendt til berørte grunneiere og aktuelle etater og organisasjoner 4. november 2016 og med merknadsfrist 16. desember 2016. Ved en feil ble det ikke rykket inn annonse i lokal avis. På grunn av dette forlenges høringsfristen til fredag 13. januar 2017.

Kontaktperson:

Håkon Håversen, e-post: hakon.haversen@vegvesen.no, tlf 24 05 82 55/908 42 101