Det kom inn fem merknader da det ble varslet planoppstart og planprogrammet lå ute til høring. Av disse var tre fra overordnede myndigheter. Merknadene omhandlet i hovedsak konkrete tema knyttet til utarbeidelse av selve reguleringsplanen. 

20. februar sendte Vegvesenet planprogrammet til endelig behandling i Eidsvoll kommune.